Opony motocyklowe i rowerowe można oddawać w Ekopunkcie

Szanowni Państwo,

W dniu 27 lutego br. Rada Miejska w Stargardzie przyjęła zmianę uchwały w sprawie szczegółowego świadczenia i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następującym zakresie:

W uchwale Nr XX/233/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4694 oraz z 2021 r. poz. 6029) w§ 2 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Powstające w gospodarstwach domowych odpady komunalne w postaci zużytych opon przyjmowane są wyłącznie w Ekopunkcie, w ilości nie większej niż 8 sztuk opon samochodowych, lub motocyklowych w okresie trzech lat.”.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Jednocześnie informujemy, że pozostałe opony np. rowerowe mają być odbierane w Ekopunkcie poza limitem, ale selektywnie tj. pod kodem 16 01 03.

Uchwała Rady Miejskiej dostępna jest pod linkiem – http://bipstargard.pl/22125/dokument/58720