Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W ŁĘCZYCY

Regulamin określa zasady korzystania ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łęczycy – Gmina Stara Dąbrowa, stanowiącego własność Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o. o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim ul. Bogusława IV nr 15.

 1. Składowisko czynne jest w dni robocze w godzinach 700 – 1500.
 2. Na składowisku dopuszcza się do składowania odpady z grupy 20 wraz z odpadami z grupy 19, oraz odpady z grupy 20 z odpadami z grup: 02, 03, 04, 15, 16, 17 dopuszczone do składowania nieselektywnego, wymienione w Decyzji SR-Ś-6/661913/07 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 marca 2007 r. – pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji: Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łęczycy i Decyzji WRiOŚ.III.MG/7740/54/08 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2008 r. zmieniającej decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 marca 2007 r. – SR-Ś-6/661913/07.
 3. Zabronione jest składowanie odpadów: – toksycznych, chemicznych, trujących, ropopochodnych, łatwopalnych, wybuchowych, radioaktywnych, – płynnych, ciekłych, półpłynnych, – pozostałości z przerobu mięsa, ryb, z ferm drobiu, trzody chlewnej, bydła, mączki rybnej, padliny, – innych zaliczanych do niebezpiecznych, – zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, – nieznanego pochodzenia, – gruzu budowlanego w blokach, – odpadów, które nie spełniają wymaganych kryteriów dopuszczających do składowania na składowisku danego typu.
 4. Przywożący odpady musi posiadać zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości oraz transportu odpadów zgodnie z Ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z póź. zm.) oraz z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r., Nr 39, poz. 251 z póź. zm.).
 5. Transportujący odpady bezpośrednio po wjeździe na teren składowiska ma obowiązek zgłoszenia się obsłudze składowiska i przejazdu przez wagę.
 6. Obsługa składowiska ma prawo skontrolować rodzaj przywożonych odpadów oraz pobrać ich próbę sporządzając protokół poboru próby.
 7. Obsługa składowiska odmówi przyjęcia odpadów, których miejsce pochodzenia lub skład są nieznane, dla których nie przedstawiono karty charakterystyki odpadów lub ich skład jest nie zgodny z informacjami zawartymi w karcie charakterystyki, oraz gdy rodzaj i kod odpadów nie odpowiada decyzji zezwalającej na unieszkodliwianie / odzysk odpadów.
 8. Obsługa składowiska odmówi przyjęcia odpadów, gdy przywożący przekroczy miesięczny limit odpadów przyjmowanych do składowania, zawarty w umowie.
 9. Obsługa składowiska ma obowiązek sporządzenia i prowadzenia wymaganych dokumentów ewidencyjnych.
 10. Przywożący na teren składowiska odpady mają obowiązek podporządkować się poleceniom obsługi składowiska.
 11. Na terenie składowiska dopuszczalny jest przejazd wyłącznie po drogach technologicznych.
 12. Wyładunek odpadów następuje w miejscu wskazanym przez obsługę składowiska.
 13. W przypadku złożenia na składowisku odpadów niepożądanych lub niebezpiecznych, o których mowa w pkt. 3, przywożący odpady usunie je i naprawi ewentualne szkody.
 14. Przed opuszczeniem składowiska, każdy samochód ma obowiązek przejechania przez brodzik dezynfekcyjny.
 15. Zabronione jest na składowisku: – przebywanie osób postronnych, – wprowadzanie zwierząt, – niszczenie zieleni i urządzeń, – przebieranie, zabieranie zdeponowanych odpadów, – zrzucanie odpadów ze zbyt stromej skarpy, – wnoszenie i spożywanie alkoholu, – palenie tytoniu i używanie otwartego ognia, – palenie tytoniu i używanie otwartego ognia, – przebywanie ładowaczy na kwaterze składowania podczas opróżniania pojazdu.
 16. Na składowisku należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 17. W przypadku zauważenia zagrożenia życia osób lub mienia należy niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze składowiska.
 18. Naruszenie postanowień regulaminu grozi odpowiedzialnością karną i cywilną.
 19. Regulamin obowiązuje od dnia 17 maja 2010 roku.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Skip to content