Ochrona danych osobowych

Bio Star Sp. z o.o. zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami RODO publikuje stosowne informacje.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA, W ZWIĄZKU Z ZAWIERANIEM I REALIZACJĄ UMÓW

Z KLIENTAMI I KONTRAHENTAMI.

W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy:

1. Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją umowy, jest

Bio Star Sp. z o.o., ul. Bogusława IV 15, 73-110 Stargard

2. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych,  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw, w następujący sposób:

 • listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka
 • poprzez e-mail: inspektor@danych.osobowych.pl
 • telefonicznie:    500 071 091
 1. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających  z zawarcia i realizacji umowy oraz w celu utrzymania kontaktów.

Podstawą prawną ich przetwarzania jest:

 

 • 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji;
 • 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności;

Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami;

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji warunków umowy, spełnienia obowiązków archiwizacyjnych oraz okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami – co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia;

 1. Komu przekazujemy Państwa dane?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne; Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie  ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych.
 • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania;
 1. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawarciem i realizacją umowy nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do skutecznej realizacji umowy i utrzymania kontaktów.

 1. Inne informacje na temat przetwarzania danych osobowych

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie.

Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Klauzula informacyjna dla Klientów jako dok. doł. do umowy

Klauzula informacyjna dla Kontrahenta jako dok. doł. do um

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PODMIOTÓW I OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ

W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM ORAZ W PROCESIE WYBORU OFERENTA.

W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy:

  1. Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem zakupu/sprzedaży oraz prowadzeniem postępowania wyboru dostawcy/odbiorcy towarów i usług, jest

Bio Star Sp. z o.o., ul. Bogusława IV 15, 73-110 Stargard;

 1. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych,  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw, w następujący sposób:

 • listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka
 • poprzez e-mail: inspektor@danych.osobowych.pl
 • telefonicznie:    500 071 091
 1. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających  z procesów: zakupu/sprzedaży, wyboru dostawcy/odbiorcy towarów i usług oraz realizacji umowy i podejmowania czynności przed jej zawarciem.

Podstawą prawną ich przetwarzania jest:

 • 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji;
 • 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności;

Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami;

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu wyboru dostawcy/odbiorcy, dokonania zakupu/sprzedaży, spełnienia obowiązków archiwizacyjnych oraz okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami – co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia;

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne; Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie  ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych;
 • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania;
 1. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa oraz prawo do odwołania zgody w każdym momencie, jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa
  1. Obowiązek podania danych

  Podanie danych osobowych w związku z: procesami: zakupu/sprzedaży, wyborem dostawcy/odbiorcy, zawarcia i realizacji umowy nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w tych postępowaniach.

   

  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  Podanie danych osobowych w związku z: procesami: zakupu/sprzedaży, wyborem dostawcy/odbiorcy, zawarcia i realizacji umowy nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w tych postępowaniach.

   

  1. Inne informacje na temat przetwarzania danych osobowych

  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  Inne informacje na temat przetwarzania danych osobowych Inne informacje na temat przetwarzania danych osobowych Inne informacje na temat przetwarzania danych osobowych

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Klauzula informacyjna dla Klientów jako dok. doł. do umowy

Klauzula informacyjna dla Kontrahenta jako dok. doł. do umowy

Klauzula informacyjna dla oferentów

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy:

 

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest:

Bio Star Sp. z o.o., ul. Bogusława IV 15, 73-110 Stargard, jako pracodawca.

 

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych,  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i korzystania z Państwa praw, w następujący sposób:

 • listownie na adres: Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka
 • poprzez e-mail: inspektor@danych.osobowych.pl
 • telefonicznie: 500 071 091

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane w określonych celach i tylko takie dane, które są konieczne do osiągnięcia następujących celów:

 • podejmowania działań rekrutacyjnych;
 • przygotowania umów dotyczących zatrudnienia Kandydatów;
 • przestrzegania wszelkich obowiązków prawnych w stosunku do Kandydatów;
 • wykorzystania danych w przyszłych rekrutacjach – w przypadku, gdy  Kandydat wyrazi na to pisemną zgodę.

 

Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

 1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa lub zgodnie z Państwa żądaniem jest to niezbędne do podjęcia konkretnych czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;
 2. przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych lub gdy wprost nakazuje nam to przepis prawa, np. art. 221 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas przetwarzania staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością; Takimi „uzasadnionymi interesami” są:
 • ustalanie lub dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;
 • podejmowanie środków w celu utrzymania działań operacyjnych (np. planowanie zatrudnienia planowanie budżetu, planowanie przestrzeni itp.);
 1. w przypadkach, gdy uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą zgodę (np. wyrażoną w CV) – przetwarzamy dane w dalszych rekrutacjach. Zgoda  może być przez Państwa odwołana w każdym momencie

 

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych wrażliwych:

Jeżeli w dokumentach zawrą Państwo dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Szczególne kategorie Państwa danych osobowych przetwarzamy jedynie w szczególnych przypadkach, tj. gdy jest to niezbędne do realizacji naszych zobowiązań wynikających z zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego lub ochrony socjalnej – dotyczy to danych osobowych obejmujących stopień niepełnosprawności i związane z nim szczególne uprawnienia.

Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych, do których podania nie są Państwo zobowiązani, nie będzie skutkowało odmową nawiązania stosunku pracy, a jej odwołanie nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla Kandydata.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

 • nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • podmioty przetwarzające, którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne; Dostęp tych podmiotów ogranicza się wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych
 • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

 

Okres przechowywania danych

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne, aby osiągnąć cel, w którym zostały zgromadzone lub aby było to zgodne z wymogami prawnymi.

Dane osobowe Kandydatów są przetwarzane przez cały czas trwania procesu rekrutacji. Po upływie tego czasu dane w zakresie informacji o przeprowadzonej rekrutacji będą przetwarzane przez okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, w celu umożliwienia obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia takich roszczeń, jeżeli zaistnieje ryzyko wysunięcia takich roszczeń. Co do zasady jest to okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

W przypadku udzielenia przez Państwa zgody, Państwa dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ich wykorzystania w dalszych rekrutacjach przez okres wynoszący do 3 lat.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania danych);
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu,
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, w dowolnym momencie;

Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Pozostałe informacje: W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 OŚWIADCZENIE ZGODY

Jeśli w CV i/lub liście motywacyjnym podali Państwo dane osobowe w zakresie wykraczającym poza określony w art. 221 § 1 oraz 2 Kodeksu pracy (imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), jeśli w CV umieścili Państwo swoje zdjęcie

i/lub wyrażają Państwo zgodę, na przetwarzanie danych osobowych w procesach przyszłych rekrutacji, prosimy o podpisanie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bio Star Sp. z o.o., ul. Bogusława IV 15, 73-110 Stargard,  moich danych osobowych, które dobrowolnie podałam/em, zawartych w CV i innych dokumentach rekrutacyjnych,  w celu realizacji aktualnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych”

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZY PROWADZENIU MONITORINGU WIZYJNEGO

 • Bio Star Sp. z o.o., ul. Bogusława IV 15, 73-110 Stargard, jako administrator danych prowadzi monitoring i rejestrację obrazu, w celu ochrony osób i mienia, zapewnienia bezpieczeństwa  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22(2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) oraz wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
 • Zapisy z monitoringu są przechowywane zgodnie z wymogami prawa: dla systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów – przez miesiąc od daty dokonania zapisu, w pozostałych lokalizacjach -przez okres maksymalnie 3 miesięcy. W przypadku, w którym nagrania obrazu będą stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, termin przechowywania może ulec wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
 • Osoby zarejestrowane przez system mają prawo dostępu do swoich danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Zakres monitoringu obejmuje obszar, zgodnie z  art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2021 poz. 779) :

– w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa: monitoring obejmuje: drogi place obiekty, miejsca magazynowania na terenie Instalacji Komunalnej oraz teren dróg przyległych poza granicami działki; Prowadzony jest również monitoring wewnątrz budynków;

– w Stargardzie, ul. Bogusława IV 15 monitoring obejmuje cały teren bazy magazynowo transportowej oraz magazyn odpadów niebezpiecznych, jak również teren bezpośrednio przyległy do bazy magazynowo transportowej droga, chodnik od strony ul. Barnima i ul. Bogusława Iv 15;

– w Stargardzie przy ul. Kościuszko 49 – cmentarz Komunalny – wnętrze domu pogrzebowego (sala ceremonialna) oraz jego najbliższe otoczenie;

– Kamery zamontowane są również na pojazdach Spółki wykonujących pracę w zakresie odbioru i przewozu odpadów, a obszar monitoringu z tych kamer obejmuje najbliższe otoczenie pojazdu podczas jego przejazdów i postojów w trakcie załadunku i wyładunku.

 • Dane osobowe będą udostępniane  podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, a także osobom, które wykażą interes prawny o udostępnienie nagrania. Ponadto odbiorcą danych mogą być podmioty działające na zlecenie Spółki, w szczególności świadczące usługi w zakresie utrzymania technicznego systemu.
 • W odniesieniu do danych osobowych zarejestrowanych za pośrednictwem systemu monitoringu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • Więcej informacji udzieli Inspektor ochrony danych: Małgorzata Górka tel.: 500 071 091, e-mail: inspektor@danych.osobowych.pl