Instalacja komunalna

CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWISKA

1. WŁAŚCICIEL

Bio Star Sp. z o.o., ul. Bogusława IV nr 15, 73-110 Stargard.

2. LOKALIZACJA

Składowisko odpadów w Łęczycy, Gmina Stara Dąbrowa zlokalizowane jest po południowej stronie drogi Szczecin-Chociwel w bezpośredniej bliskości skrzyżowania z drogą Stargard-Nowogard. Najbliższa zabudowa mieszkalna – wieś Łęczyca znajduje się w odległości około 500-600 m na północny-wschód od składowiska. Lokalizacja ta jest zgodna z planem przestrzennego zagospodarowania gminy Stara Dąbrowa (uchwała Nr XVIII/91/87 z dn. 29.10.1987r.)

3. TYP

Składowisko odpadów w Łęczycy przeznaczone jest do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

4. PRZEZNACZENIE

Na składowisko odpadów w Łęczycy mogą być przyjmowane wyłącznie odpady komunalne oraz odpady inne niż niebezpieczne, zgodnie z ich definicją ustaloną w art.3 ust.1 pkt.4 i pkt.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami) oraz sklasyfikowanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r., w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206). Są to głównie odpady z grupy 20 oraz z grupy 19.

5. OGÓLNE INFORMACJE

Rozpoczęcie eksploatacji składowiska – 1979 r.
Łączna powierzchnia terenu przeznaczonego pod składowanie odpadów wynosi ponad 10 ha, w tym:

  • cztery (od I do IV) kwatery nieeksploatowane i częściowo zrekultywowane,
  • V kwatera eksploatowana, pojemność kwatery – 240.000 Mg odpadów,
  • roczna ilość deponowanych odpadów – ok. 32.000 Mg.

Podstawowe obiekty składowiska:

  • budynek socjalno – biurowy,
  • kwatery do składowania odpadów,
  • instalacja zagospodarowania odcieków wraz z przepompownią,
  • instalacja do ujmowania biogazu wraz z generatorem do produkcji energii,
  • brodzik dezynfekcyjny,
  • waga samochodowa.

6.PROCEDURA PRZYJĘCIA ODPADU NA SKŁADOWISKO

Każdy posiadacz odpadów przed umieszczeniem odpadów na składowisku przekazuje zarządzającemu składowiskiem podstawową charakterystykę odpadów zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. nr 186 poz. 1553). Przekazujący odpady musi posiadać, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości lub/i zgody na wytwarzanie odpadu oraz transportu odpadów zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008 z póź. zm.) oraz Ustawą o odpadach (Dz. U. Nr 39 z 2007 r., poz. 251 z póź. zm.). Po dostarczeniu kompletu dokumentów musi podpisać umowę/zlecenie na odbiór odpadu.

Odpady mogą być przyjęte tylko na podstawie karty przekazania odpadu. Pojazd po zważeniu i kontroli składu odpadów (zgodnie z kartą przekazania odpadu), kierowany jest do miejsca składowania odpadów. W trakcie rozładunku pojazdu należy ściśle dostosować się do poleceń osób obsługujących składowisko. Dla firm korzystających w sposób ciągły z usług składowiska proces ważenia odpadu jest zautomatyzowany.

 

 

Obsługa składowiska odmówi przyjęcia odpadów w przypadku, gdy:

a) przekazujący nie posiada umowy zawartej ze Spółką na umieszczenie odpadów na składowisku lub odpowiednich decyzji związanych z gospodarką odpadami,

b) przekazujący odpad nie przedstawił karty charakterystyki odpadu zgodnej z art. 36 ustawy o odpadach, zawierającej następujące informacje:

1) informacje podstawowe:

a) nazwę, siedzibę i adres wytwórcy lub posiadacza odpadów kierującego odpady na składowisko odpadów,

b) rodzaj odpadów,

c) syntetyczny opis procesu wytwarzania odpadów uwzględniający podstawowe użyte surowce i wytworzone produkty,

d) oświadczenie o braku odpadów wymienionych w art.55 ust. 1 pkt. 1-7b w odpadach kierowanych na składowisko odpadów,

e) opis zastosowanego procesu unieszkodliwiania lub odzysku, a także opis sposobu segregowania odpadów lub oświadczenie o przyczynie, dla której wymienione działania nie zostały wykonane,

f) opis odpadu podający kolor, postać fizyczną oraz jego zapach,

g) wykaz właściwości z załącznika nr 4 w odniesieniu do odpadów niebezpiecznych, które mogą zostać przekwalifikowane na inne niż niebezpieczne na podstawie art.4 ust. 1 pkt.2,

h) wskazanie typu składowiska odpadów, na którym odpady po przeprowadzeniu badań zgodnie z kryteriami dopuszczenia odpadów do składowania mogą być składowane,

i) oświadczenie o braku możliwości odzysku, w tym recyklingu odpadów,

j) podanie częstotliwości przeprowadzania testów zgodności;

2) informacje dodatkowe, o ile są istotne dla eksploatacji danego typu składowiska odpadów, dotyczące:

a) fizykochemicznego składu oraz podatności odpadów na wymywanie,

b) zachowania środków ostrożności na składowisku odpadów.

c) przekazujący odpad nie przedstawił testu zgodności,

d) transport zawiera odpady o nieznanym pochodzeniu i składzie, których składowanie jest zabronione, lub których skład jest niezgodny z przedstawionymi dokumentami.

Decyzje

Zezwolenie na przetwarzanie i zbieranie odpadów na terenie „Instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów”
2014.06.23
2015.12.07
2015.12.29
30.12.2021

– 02.06.2022

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 20 02 01 i 20 01 08

– 09.12.2022

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Skip to content