Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Bio Star Sp. z o.o. w Stargardzie.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, zaprasza do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Bio Star Sp. z o.o. w Stargardzie.

Podpisaną ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia 18 listopada 2022 r. do godziny 10:00, w  wersji elektronicznej na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 -Zestawienie tabelaryczne

3. Wzór umowy

4. Zapytanie ofertowe- korekta

5. Wzór umowy- korekta