Ogłoszenie

Zarząd Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie (KRS 340114), działając na podstawie art.  535 §3 k.s.h. ogłasza, że dnia 30.12.2021r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany „Plan podziału przez wydzielenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie poprzez przeniesienie części jej majątku na Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie w trybie art. 529 §1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych”.

Podział dokonywany jest poprzez wydzielenie części majątku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie – jako Spółki dzielonej na rzecz  Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie – jako Spółki przejmującej, części majątku stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Udostępnia się zatem przedmiotowy Plan podziału do publicznej wiadomości  na stronie internetowej Spółki: https://biostar.stargard.pl

Ze względu na ochronę danych osobowych część danych nie podlega publicznemu udostępnieniu.

Poniżej dokumentacja w formie elektronicznej:

 1. Plan podziału wraz z załącznikiem nr 1 (projekt uchwały Spółki dzielonej w sprawie podziału), załącznikiem nr 2 (projekt uchwały Spółki przejmującej w sprawie podziału wraz z proponowanym tekstem jednolitym umowy Spółki) oraz Załącznikiem nr 3 – (ustalenie wartości majątku Spółki dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału),
 2. załącznik nr 4 – Uchwała nr 1/21 z dnia 29.11.2021r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPGK Sp. z o.o. w zakresie trybu uproszczonego podziału,
 3. załącznik nr 5 – Uchwała nr 21/IX/21 z dnia 25.11.2021r. Rady Nadzorczej MPGK Sp. z o.o. zawierająca opinię co do trybu uproszczonego podziału,
 4. załącznik nr 6 – Uchwała nr 01/2021 z dnia 29.11.2021r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZZO Sp. z o.o. w zakresie trybu uproszczonego podziału,
 5. załącznik nr 7 – Uchwała nr 16/2021 z dnia 08.11.2021r. Radcy Nadzorczej ZZO Sp. z o.o. opiniująca sprawy objęte porządkiem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki,
 6. załącznik nr 8 – Wykaz środków trwałych,
 7. załącznik nr 8a – Uszczegółowienie wykazu  środków trwałych – uszczegółowienie załącznika nr 8 w odniesieniu do nieruchomości,
 8. załącznik nr 9a- 9g – Wykaz pracowników – (9g, 9f, 9e, 9d, 9c , 9b, 9a)
 9. załącznik nr 10 – Wykaz polis ubezpieczeniowych,
 10. załącznik nr 11 – Wykaz gwarancji składników majątkowych,
 11. załącznik nr 12 – Wykaz umów,
 12. załącznik nr 13 – Wykaz umów najmu,
 13. załącznik nr 14 – Wykaz umów pożyczek i  leasingów,
 14. załącznik nr 15 – Wykaz decyzji administracyjnych,
 15. załącznik nr 16 – Wykaz zapasów magazynowych, 
 16. załącznik nr 18 – Wykaz wierzytelności dochodzonych w postępowaniu sądowym,
 17. załącznik nr 19 – Wykaz ruchomości w tym wyposażenia,
 18. załącznik nr 19a – Wykaz ruchomości w tym wyposażenia,