Dostawa posiłków profilaktycznych dla Bio Star Sp. z o.o.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę posiłków profilaktycznych dla Bio Star Sp. z o.o.

Podpisaną ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia 29 września 2022 r. do godziny 10:00, w  wersji elektronicznej na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

  1. Zapytanie ofertowe

2. Wzór umowy