Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe i HDS

Ogłoszenie o wyniku postępowania

pytania -04.07.2022.docx-sig-sig

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SWZ z dn. 29.06.2022 – korekta-sig-sig

pytania -29.06.2022.docx-sig-sig

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pytania i odpowiedzi z dnia 22 czerwca 2022-sig-sig

Pytania i odpowiedzi   z dnia 21 czerwca 2022-sig-sig

Pytania  i odpowiedzi z  dnia 10 czerwca 2022-sig

załączniki

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ-sig-sig

3. Sprawozdanie z działalności za 2021 rok

4. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia

6. Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2021 rok

F-01 za I-kw. 2022

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień publicznych pod nr 2022/BZP 00202416

Identyfikator postępowania  – 704f4f14-36d1-40cd-93eb-f09de44b3a85