Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe i HDS- II postępowanie

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania – unieważnienie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZP05A-sig-sig – unieważnienie

Informacja z otwarcia ofert-sig

Informacja o kwocie -sig-sig

Pytania i odpowiedzi z dn. 26.07.2022 -sig

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 20.07.2022

SWZ – korekta z 19.07.2022 r.-sig-sig-sig

Pytania i odpowiedzi do hakowca z dn. 18.07.2022 r.-sig-sig-sig

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi z dnia 18 lipca 2022 r.-sig-sig-sig

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SWZ – korekta z dnia 15.07.2022 r.-sig-sig-sig

Pytania i odpowiedzi z dn. 13.07.2022 r.-sig-sig-sig

Pytania z dnia 12.07.2022 r.-sig-sig-sig

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z dnia 11.07.2022 r.-sig-sig-sig

Załaczniki do SWZ

3. Sprawozdanie z działalności za 2021 rok

4. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia

6. Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2021 rok

F-01 za I-kw. 2022

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień  Publicznych pod numerem 2022/BZP 00248243/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-66245176-00ff-11ed-8000-d680d39e541a