Dostawa (leasing finansowy) fabrycznie nowej zamiatarki kompaktowej dla Bio Star Spółka z o.o. w Stargardzie

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pytania -30.06.2022.docx-sig-sig

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pytania -27.06.2022.docx-sig-sig

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pytania -24.06.2022.docx-sig-sig-sig

pytania -23.06.2022-sig-sig

SWZ -zamiatarka drogowa – korekta z dn. 22.06.-sig-sig-sig

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pytania -22.06.2022.docx-sig-sig

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ -zamiatarka drogowa z dn. 14.06-sig-sig-sig

F-01 za I-kw. 2022

Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2021 rok

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Sprawozdanie z działalności za 2021 rok

Zalączniki

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień publicznych pod nr 2022/BZP 00209132/01

Identyfikator postępowania  – d51eb852-29ad-4f04-9757-4abf1fa53930