Dostawa (leasing finansowy) fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowo- drogowej dla Bio Star Spółka z o.o. w Stargardzie

Ogłoszenie o wyniku postępowania

pytania -01.07.2022 – ZP 6-sig-sig

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pytania -28.06.2022 – ZP 6-sig-sig

pytania -24.06.2022.docx-sig-sig-sig

Pytania 23.06.2022 – ZP 6 p-sig-sig-sig

SWZ zamiatarka chodnikowo- drogowa – 22.06.2022 – korekta-sig-sig

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pytania -22.06.2022 -sig-sig

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – zamiatarka chodniokowo – drogowa-sig-sig

załączniki

F-01 za I-kw. 2022

Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2021 rok

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Sprawozdanie z działalności za 2021 rok

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień publicznych pod nr 2022/BZP 00209321/01

Identyfikator postępowania  – dd05e6ed-6399-474d-8ae0-c50c1bea97ca