Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne zmieszane i selektywne

1. ogłoszenie 16.05.2022

2. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16.05.2022

SWZ 16.05.2022-sig

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień publicznych pod nr 2022/BZP 00160340

Identyfikator postępowania – portal miniPortal .pl – 83f7c4f5-9b7b-449d-a88c-c7d88069580e

odpowiedzi na pytania pytania -19.05.2022 (002)-sig-sig-sig

Informacja o kwocie zamawiającego_-sig-sig-sig

Informacja z otwarcia ofert- korekta -sig

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig-sig-sig

Unieważnienie postępowania Część 1- EKOAWAL SP.ZO.O_.docx-sig-sig

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia