Badanie sprawozdania finansowego Bio Star Sp. z o.o. za lata 2022 – 2023

Zarząd Bio Star Sp. z o. o. w Stargardzie z upoważnienia Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: Badanie sprawozdania finansowego Bio Star Sp. z o.o.  w Stargardzie za lata 2022 – 2023:

1Badanie, zakończone wydaniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego , powinno zostać zrealizowane:

  • za 2022 rok do 03.2023 r.,
  • za 2023 rok do03.2024 r.

2. Oferta powinna zawierać:

  1. informacje o firmie, jej statucie prawnym i kierownictwie
  2. wskazanie osoby, która będzie prowadziła badanie sprawozdania
  3. listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których prowadzono badania sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich trzech lat
  4. harmonogram obejmujący sposób i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, końcowym oraz udziałem w inwentaryzacji
  5. gwarancję spełnienia warunków określonych w art. 66 UoR
  6. proponowaną cenę badania za rok 2022 i 2023

3. Zainteresowani proszeni są o składanie pisemnych ofert w kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2022 -2023 r. – nie otwierać” w terminie do 27 września 2022 na adres siedziby Spółki tj. Bio Star Sp. z o. o., 73-110 Stargard, ul. Bogusława IV 15.

4. Wyboru biegłego rewidenta dokona Rada Nadzorcza

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty bez podania uzasadnienia